Fashion Pride Gino Rubacuori

image6-1FASHION PRIDE GINO RUBACUORI 26/5/2016

Sire Serafino rubacuori di Rio Galeria

Dam : fashion PRIDE  queen velvet

fashion-pride-gino-rubacuori-2ver