Fashion Pride Pepa Molina

image1-1FASHION PRIDE PEPA MOLINA 13/2/2014

Sire.: FASHION PRIDE JUAN BELMONTE

Dam: MUSIC VELVET NADA DE NADA

fashion-pride-pepa-molina-1-vert